ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ | Relation between Puranas and Inscriptions | Sri. Sadyojata Bhat | Kannada

ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಶಾಸನಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪುರಾಣಗಳ ಸಂಬಂಧವಿದೆ? ಪುರಾಣದಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು? ತ್ರೇತಾಯುಗದ ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೂ ದ್ವಾಪರಯುಗದ ಮಹಾಭಾರತವು ಕೇವಲ ಯುದ್ಧಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಲ್ಲದೇ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು…

View More ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ | Relation between Puranas and Inscriptions | Sri. Sadyojata Bhat | Kannada